Pan Jezus a PrawoPytanie dotyczy kwestii stosunku Pana Jezusa i Kościoła do Prawa Mojżeszowego czyli Tory. W tym temacie jest dużo nieporozumień i przeinaczeń. Wynika to z protestanckich schematów myślenia, które zostały przejęte przez modernistów. Zacytowany fragment jest tutaj ważnym argumentem.

Otóż zarówno protestanci jak też moderniści zwykle przeciwstawia się Ewangelię czy ogólnie Nowy Testament Prawu Mojżeszowemu. Podtextem jest:
- twierdzenie, że Pan Jezus popełnił wykroczenia przeciw Prawu Mojżeszowemu i dlatego został słusznie skazany przez przywódców żydowskich,
- sugerowanie, że każde prawo, także kościelne, jest czymś, czemu się Pan Jezus sprzeciwił i swoim przykładem nakazał łamać.

Nie trudno dostrzec korzeni tych mniemań, które mogą się też wydawać ponętne i słuszne. Tym niemniej wynikają one z braku znajomości czy zrozumienia treści Nowego Testamentu, jeśli nie wręcz z jej celowego przekręcania.

Katolickie rozumienie jest następujące:
1. Prawo Mojżeszowe otrzymało swój sens i właściwą, pełną interpretację dopiero w Jezusie Chrystusie. Dlatego Pan Jezus mówi, że ani jedna jota się nie zmieni.
2. Ten pełny sens, objawiony przez Jezusa Chrystusa, wskazuje na Niego jako wypełnienie.
3. To wypełnienie oznacza także udoskonalenie i poprawienie.

Tym samym nie ma sprzeczności między Prawem Mojżeszowym właściwie rozumianym a Ewangelią Jezusa Chrystusa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...