Jakie są biblijne podstawy katolickiego rozumienia Eucharystii?

Imago de Pytania do teologa katolickiego.
Biblijne dowody na ofiarniczy charakter Mszy św. ustanowionej przez Jezusa Chrystusa są wielorakie, począwszy od Statego Testamentu:
- Ofiara Melchizedeka (Rdz 14.18n) jest określona jako proroctwo Ofiary Jezusa Chrystusa, por. Psalm 109,4 oraz List do Hebrajczyków 5,6 i 7,1nn. Już św. Augustyn o tym pisał wyraźnie (De civ. XVI, 22), także św. Cyprian i św. Hieronim.
- Proroctwo Malachiasza (1,10) wskazuje na przyszły kult ofiarny Nowego Testamentu.
- Słowa ustanowienia Eucharystii w Nowym Testamencie (Mt, Łk, Mk, 1 Kor 11) mówią wprost o Ofierze z Ciała i Krwi pod postaciami chleba i wina, jako Ofierze Nowego Przymierza.
- List do Hebrajczyków (13,10) mówi wyraźnie o "spożywaniu z ołtarza".
- List do Koryntian (1 Kor 10,16-21) mówi o Eucharystii w kontraście do spożywania "ze stołu demonów" czyli z ofiar pogańskich.
W tym bogatym treściowo kontekście należy interpretować wezwanie "czyńcie to na Moją pamiątkę". Kościół od początku aż po dziś dzień był wierny temu wezwaniu, odpowiednio je rozumiejąc, mianowicie od samego początku jako polecenie sprawowania Ofiary Nowego Przymierza.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Czy wolno w stanie grzechu ciężkiego przystępować do Komunii św.?

  Odpowiedź jest podana powyżej w kanonie z Kodexu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Jednak nie jest ona do końca jasna.  Wersja oryginalna brzm...