Czy wadliwe wychowanie może być powodem orzeczenia nieważności małżeństwa?


Warunkiem ważności sakramentalnego małżeństwa jest konsens co do istotnych przymiotów małżeństwa, czyli
- jedności (jeden mąż i jedna żona)
- dozgonności (życie razem aż śmierć rozdzieli)
- gotowość przyjęcia potomstwa.

Zobowiązanie się do katolickiego wychowania potomstwa jest warunkiem dopuszczalności, ale nie istotnym dla ważności. Późniejszy brak zgody co do katolickiego wychowania potomstwa oczywiście stanowi poważny problem i godzi w ślubowanie małżeńskie, ale nie jest przesłanką dla orzeknięcia nieważności, gdyż nie dotyczy konsensu odnośnie istotnych cech małżeństwa sakramentalnego. Konkretnie:  nawet jeśli warunkiem zawarcia związku małżeńskiego było katolickie wychowanie potomstwa, to brak wypełnienia tego zobowiązanie nie powoduje nieważności, a może być podstawą jedynie do separacji w celu ochrony dziecka przed niewłaściwym wpływem rodzica, który sprzeniewierza się ślubowaniu.

Samo scedowanie wychowania dziecka na szkołę nie oznacza samo w sobie niezdolności do wypełnienia zadań rodzicielskich. Tym samym ta niezdolność musi zostać wykazana jako taka, by mogła być podstawą orzeknięcia nieważności małżeństwa.

3 komentarze:

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...