Czy post w niedzielę jest grzechem?


W praktykach religijnych są dwa rodzaje reguł:
1. ogólne nakazy prawne, czyli kościelna dyscyplina, w tym wypadku postna,
2. indywidualne dobrowolne praktyki dodane do nakazów prawnych, czyli dodatkowe względem nich.

Oczywiście praktyki indywidualne zakładają przestrzeganie nakazów ogólnych. Nie można więc np. pościć w niedzielę zamiast piątku, gdyż byłoby to nieposłuszeństwem nakazowi Kościoła.

Zaś co do narzucenia sobie praktyk pokutnych w niedziele istotne są dwie zasady:
- zachowanie świątecznego charakteru tego dnia
- dobro duchowe, czy to własne czy też bliźnich.

Wszelkie dodatkowe praktyki ascetyczne należy uzgadniać ze spowiednikiem (względnie kierownikiem duchowym), który w ocenie i w zaleceniu powinien opierać się głównie na tych dwóch zasadach. Postępowanie wbrew jego zaleceniom jest zwykle oznaką pychy i może być nawet grzechem ciężkim. Także brak konsultacji ze spowiednikiem może być tego typu grzechem, aczkolwiek nie musi, jeśli dana praktyka wynika z dobrej woli. Jednak pamiętać należy, iż samowola w życiu duchowym jest najczęstszą furtką dla zwodzenia szatańskiego i tym samym drogą na manowce, jeśli nie wręcz drogą potępienia.

Jeśli ktoś ma pragnienie praktyki surowszej od obecnie ogólnie obowiązującej, wówczas najbezpieczniej jest przyjąć praktykę starszą czy praktykowaną w surowszych zakonach. Jednak także wtedy należy konsultować decyzję ze spowiednikiem czy kierownikiem duchowym, który powinien ocenić zarówno intencje jak też celowość i skutki dla danej osoby, tzn. czy i na ile dana praktyka może służyć postępowi duszy w dobrem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Co Czcigodny Sługa Boży x. prof. Wincenty Granat sądził o koronce s. Faustyny?

  Dzięki wskazówce życzliwego czytelnika trafiłem na książkę z wypowiedzią bodaj najwybitniejszego polskiego dogmatyka katolickiego w okresi...